Klauzula informacyjna RODO – Ankieta

Klauzula informacyjna RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą przy ul. Pałacowej 2, 17- 300 Siemiatycze.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17- 300 Siemiatycze.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji oraz wyrażania opinii w sprawach związanych z analizą zapotrzebowaniana Inkubator przedsiębiorczości.
 5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wysłania ankiety.
 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, do czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji dotyczących inkubatora przedsiębiorczości
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 10. dostępu do swoich danych osobowych,
 11. poprawiania swoich danych osobowych,
 12. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy napisać wiadomość na adres: iod@siemiatycze.eu,
 13. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 14. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania wprzypadku: zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 15. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).