Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie Rynku nr 2/3.1.2-ZB/2018

W związku z realizacją projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku oraz Gimnazjum w Zabłudowie” nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, MS PRIME Marcin Szczebiot zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi.

Rozeznanie rynku – nauczyciele

Załącznik  4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik  3 – Wzór programu zajęć

Załącznik  2 – Oświadczenie oferenta

Załącznik 1 – Formularz ofertowy