MS PRIME Marcin Szczebiot zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie specjalistycznego wsparcia pomostowego oraz forum wymiany doświadczeń w związku z realizacją projektu WND-RPPD.02.03.00-20-0096/16 pn. „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV edycja” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0096/16-00 z dnia 19 marca 2018 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie „rozeznania rynku” określonego w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe – PDF

Zapytanie ofertowe – MS Word

Informacja o wyborze oferty